Privacyverklaring Circusart

Privacy wetgeving en persoonsgegevens
Circusart zal de informatie vertrouwelijk behandelen. Circusart conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

AVG verklaring
Circusart, gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Circusart verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
E-mailadres
De laatste drie datavelden kunt u indien gewenst zelf verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft de intentie gegevens te verzamelen over haar leden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Circusart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het mailen van notulen en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Onderling contact tussen de leden te bevorderen. U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Circusart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Circusart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Circusart bewaart uwpersoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Circusart verkoopt uw gegevens niet aan derden. Circusart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Circusart gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Circusart en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email: info-at-circusart.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De secretaris reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Circusart wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Circusart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via secretarisdemaze@gmail.com. Circusart heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals een firewall.
TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een versleutelde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.